ఫ్యాక్టరీ

Factory-5

డెలివరీ

Factory-2

ఉత్పత్తి లైన్

Factory-4

గిడ్డంగి

Factory-1

కట్టడం

Factory-3

ఉత్పత్తి పరీక్ష